Deklaracja dostępności serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Brzozowie dla domeny
www.monitoring-powodziowy.pl/brzozow


Starostwo Powiatowe w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Poniższe oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Starostwa Powiatowego w Brzozowie - www.brzozow.monitoring-powodziowy.pl

Data publikacji strony internetowej: 01-01-2023 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji: Brak


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej


Treści niedostępne

Strona prezentuje wiele danych zmiennych pomiarowych z czujników meteorologicznych, które zostały wyrażone w postaci wykresów, grafik i animacji z uwagi na fakt, iż treść na wykresie, grafice i animacji jest niezbędna do skutecznej prezentacji tych zmiennych.
Strona prezentuje dane meteorologiczne na grafikach i wykresach wraz z wartościami granicznymi i alarmowymi wyrażonymi różnymi kolorami, które są niezbędne do jednoznacznej prezentacji tych wartości.
Na stronie nie jest możliwe zmienianie odstępów pomiędzy poszczególnymi wyrazami, elementami tabel i grafik oraz nie jest możliwa zmiana ich lokalizacji, ze względu na graficzny charakter strony.
Strona zawiera elementy graficzne na mapie w celu określenia ich lokalizacji.
Wszystkie wykresy i grafiki są generowane automatycznie na podstawie danych rzeczywistych z punktów pomiaru poziomu wody.
Dane pomiarowe z bieżącego odczytu są również publikowane w formie tekstowej pod linkiem znajdującym się u góry z prawej strony, opisany informacją:
Idź do strony z danymi pomiarowymi w formie tekstu


Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Treści prezentowane na mapie są również opublikowane w formie tekstowej dostępnej w zakładce „Idź do strony z danymi pomiarowymi w formie tekstu".


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 01-01-2023 roku.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: Aktualna.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

     - Imię i Nazwisko: Dariusz Supel (Koordynator ds. dostępności cyfrowej) oraz Tadeusz Iwanowski (Koordynator ds. dostępności architektonicznej)
     - E-mail: admin@powiatbrzozow.pl
     - Telefon: 13 43 426 45
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

     - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

     - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     - Imię i Nazwisko: Dariusz Supel (Koordynator ds. dostępności cyfrowej) oraz Tadeusz Iwanowski (Koordynator ds. dostępności architektonicznej)
     - E-mail: admin@powiatbrzozow.pl
     - Telefon: 13 43 426 45
     - Adres: ul. 3 Maja 51, 36-200 Brzozów

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziby Starostwa Powiatowego w Brzozowie
1. Budynek przy ul. Armii Krajowej 1 – (III piętro)

Do budynku prowadzi 1 wejście.
Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda, dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia na 3 piętrze.
Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed i za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

2. Budynek przy ul. 3-go Maja 51
Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie chodnika przed wejściem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełsnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na 1, 2 i 3 piętrze.
Toalety na piętrach 2 i 3 są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
Siedziba główna Urzędu Starostwa Powiatowego w Brzozowie. ul. 3 Maja 51, 36-200 Brzozów;
Dojście/dojazd: Wejście do budynku jest z parkingu do którego wjazd jest bezpośrednio z u. 3 Maja 51, będącą drogą wojewódzką numer 887
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;
Wejście dostępne: Wejście główne ulokowane na froncie budynku. Budynek stoi szczytem do ul. 3 Maja;
Obsługa mieszkańca odbywa się w holu głównym, do punktu kancelaryjnego prowadzą schody wyposażone w podnośnik;
Dostosowanie budynku: Winda; Podnośnik; Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: na parterze w budynku;
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: pracownik Urzędu lub pracownik ochrony.
Informacje o dostępności architektonicznej pozostałych budynków Urzędu Starostwa Powiatowego w Brzozowie można uzyskać pod numerem +48 13 434 10 74


Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie, w nagłówku, dostępne są mechanizmy zwiększające kontrastowość strony oraz powiększające tekst.

Inne informacje i oświadczenia

Podmiotem odpowiedzialnym za dostawę systemu i serwisu internetowego
www.brzozów.monitoring-powodziowy.pl jest:
Di-Bit Sp. z o.o.
Dane kontaktowe:
Telefon: 781-8O8-9O2
E-mail: di-bit@wp.pl