Monitoring Powodziowy.

     Monitoring Powodziowy to jedyny system w Polsce pozwalający stosować czujniki zarówno analogowe jak i cyfrowe. Pracuje również z różnymi typami czujników takimi jak radarowe lub ultradźwiękowe. Może jednocześnie monitorować temperaturę otoczenia i w szerokim zakresie monitorować własne parametry pracy.
     System stworzony z myślą o Samorządach i podmiotach administracyjnych, które na swoich terenach mają rzeki mogące powodować zagrożenia powodziowe. System składa się z urządzenia PPPW (Punktów Pomiaru Poziomu Wody), oprogramowania sterującego, rejestrującego parametry pracy i wskazania COS (Centralnym Oprogramowaniem Systemu), oraz AS (Aplikacji Sterującej). AS działa na platformach Windows, Linux i Android. Dostarczamy wszystkie niezbędne komponenty wraz ze stroną internetową prezentującą dane pomiarowe. System umożliwia bieżącą kontrolę poziomu wody, co za tym idzie również prześwitów pod mostami. W sytuacji zagrożenia powodzią lub miejscowym zalaniem wybrani odbiorcy otrzymują wiadomości SMS, E-mail lub Voice o przekroczonym, określonym stanie wody. Połączenia monitoringu powodziowego z modułem powiadamiania mieszkańców w Systemie Alert-SMS daje kompleksowy system kontroli i powiadamiania. System może działać zarówno na jednym jak i na wielu punktach pomiarowych. Instalacja tylko jednego punktu nie eliminuje dołączania kolejnych punktów pomiaru wody lub innej stacji kontrolnej np. pogodowej, dając możliwość dowolnej rozbudowy. Całość można tak skonfigurować, że dane ze stacji pogodowych mogą sterować częstotliwością wykonywanych pomiarów przez PPPW.
Ważną cechą jest szerokie API pozwalające na przyłączenia do innych systemów. API pozwala również na budowę własnych programów sterujących typu AS, aplikacji prezentujących dane, czy stron internetowych. Dzięki API jest możliwe łączenie Użytkowników. Właściciel systemu może udostępnić własne dane i uzyskiwać dane pomiarowe z innych urządzeń sąsiadujących. Jest to oczywiście za zgodą właścicieli systemów, którzy udostępnili dane. Posiada opcję nazwaną “Telefon Dyżurnego”, polegającą na możliwości wpisania do programu administracyjnego numeru telefonu osoby pełniącej dyżur z ramienia Użytkownika w danym dniu. Wówczas ten numer będzie widoczny dla innych Użytkowników systemu, co w sytuacji kryzysowej znacznie upraszcza kontakt pomiędzy osobami zarządzającymi systemami. Na ten numer telefonu będą również przychodzić informacje dotyczące ewentualnego naruszenia urządzenia i parametrów pracy. Rozwiązanie takie umożliwia funkcjonowanie systemu nie tylko na poziomie międzygminnym lub międzypowiatowym, ale również na poziomie międzywojewódzkim. Wgląd do danych pomiarowych innych Użytkowników powoduje znaczne zwiększenie skuteczności systemu i tworzy możliwość centralnego nadzoru poziomu rzek i kanałów wodnych.

Ogólny opis systemu:
     Urządzenie PPPW monitoruje poziom wody przesyłając dane do serwera a następnie do programu Użytkownika. Serwer może być dowolnym fizycznym lub wirtualnym urządzeniem 
opartym na platformie LINUX. Posiadamy własne serwery, dlatego też możemy zaoferować, utrzymanie systemu na naszych serwerach. Powoduje to znacznie niższe koszty uruchomienia i eksploatacji systemu.

Zasada działania:
     Dane z PPPW są rejestrowane (zapisywane). Użytkownik określa częstotliwość pomiaru oraz zakres powiadomień alarmowych takich jak:
      - Wartość stanu wysokiego,
      - Wartość stanu ostrzegawczego,
      - Wartość stanu alarmowego,
      - Grupę odbiorców, do których trafia zawiadomienie alarmowe po przekroczeniu w/w parametrów.
Powyższa konfiguracja może być rozszerzona o kolejne dwa progi dając łącznie 5 progów alarmowania.
Parametry z urządzenia PPPW przesyłane są do systemu. Natomiast wiadomości SMS, Voice, E-Mail wykorzystywane są jedynie do poinformowania wcześniej przypisanych odbiorców o przekroczeniu któregokolwiek z parametrów.

System monitoringu powodziowego umożliwia:
      - Stały zaplanowany pomiar poziomu wody poprzez ustawiana częstotliwość pomiaru w zakresie 1-120 min.
      - Podgląd na wykresie historii stanu poziomu wody. Raport z podziałem godzinowym, dziennym, miesięcznym i rocznym.
      - Automatyczne publikowanie na stronie www informacji o wartości z ostatniego pomiaru poziomu wody, napełnienia koryta, prześwitu pod mostem, historii pomiaru z ostatnich dni.     
         Na stronie znajduje się mapa z zaznaczonymi lokalizacjami punktów pomiarowych.
      - Funkcja PIN-D. Jest to 6-cio cyfrowy PIN nadawany PPPW z pozycji AS. Pozwala na wysłanie z dowolnego telefonu zapytania o pomiar. Zapytanie jest wysyłane przez SMS na
         numer karty SIM zainstalowanej w urządzeniu. Odpowiedź przychodzi bezpośrednio z PPPW z ominięciem serwerów. Dobre rozwiązanie dla osób działających w terenie
         pozbawionych łącza internetowego.

System zapewnia:
      - Stałą kontrolę parametrów pracy takich jak napięcie zasilania, temperatura pracy zasilacza modemu, kontrolera i przetwornika, napięcia zasilania czujnika pomiarowego, kąt
         nachylenia urządzenia (zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia bariery np. przez samochód), położenia geograficznego i położenia n.p.m. (PPPW z GPS).
      - Automatyczne przejścia urządzeń pomiarowych w stany zwiększonej częstotliwości pomiaru w przypadku przekroczenia stanu wysokiego, ostrzegawczego bądź alarmowego.
      - Automatyczne przejścia urządzeń pomiarowych w stany zwiększonej częstotliwości pomiaru w przypadku otrzymania informacji zewnętrznej lub wewnętrznej o takiej
         konieczności. Czynnik ten może być uruchomiony ręcznie jak i przez inne urządzenie np. stację pogodową.
      - Eliminację błędnych wskazań urządzenia pomiarowego wynikłych z przemieszczających się obiektów pod czujnikiem.
      - Automatyczne przejścia urządzenia pomiarowego w stan alarmowy (security) w przypadku naruszenia urządzenia (np.: przy próbie wyjęcia z ramy mocującej). Informacja SMS na
         telefon Dyżurnego zawiera komunikat o naruszeniu urządzenia. Stacja pomiarowa zaprzestaje pomiarów poziomu i przechodzi w stan alarmu.
      - Automatyczne nadanie wiadomości SMS w przypadku przekroczenia minimalnego poziomu zasilania. Informacja ma na celu powiadomienie o potrzebie doładowania akumulatora lub
         sprawdzenia przyczyn takiego zajścia. W systemie wprowadzono dwa progi zasilania. Drugi to stan krytyczny zasilania. Informacja o przekroczeniu stanu krytycznego zasilania
         jest również wysyłana w formie wiadomości SMS na numer osoby Dyżurnej lub innej wyznaczonej. Ma ona na celu powiadomienie o potrzebie natychmiastowego sprawdzenia
         przyczyn takiego zajścia. Wszystkie Informacje techniczne trafiają tylko do osób określonych, jako uprawnione do administrowania PPPW. Osoby te mogą również poprzez
         wiadomości SMS zarządzać pracą urządzenia.
      Urządzenia i system monitoruje nasza całodobowa obsługa.

Budowa systemu monitoringu powodziowego:
Oprogramowanie COS (Centralnym Oprogramowaniem Systemu) - programy i bazy danych zainstalowane na serwerze określanym skrótem CS (centrali systemu). Może być to dowolny serwer fizyczny lub wirtualny osadzony na platformie LINUX.
Oprogramowanie AS (Aplikacji Sterującej) - program administrujący zainstalowany na komputerach lub urządzeniach z systemem Android użytkownika łączy się poprzez sieć internetową z serwerem, który połączony jest z punktami pomiarowymi.
Oprogramowania dla całego systemu monitoring powodziowego są naszym produktem. Dołączamy je do każdego urządzenia, każdego stanowiska zarządzania. Licencje programów nie posiadają ograniczeń korzystania w ramach zakupionych systemów. Update oprogramowania robimy bezpłatnie przez cały czas trwania obsługi również pogwarancyjnej.
Główna opcja budowy systemu kierowaną dla Samorządów zakłada, że całość procesów wykonywanych w ramach monitoringu odbywać się będzie na naszym serwerze jednak system dopasujemy do wymagań naszych klientów.
Urządzenia pomiarowe - montowane jest w punkcie wskazanym przez Użytkownika. Zgoda na montaż od osób lub instytucji posiadających prawo do dysponowania obiektem, na którym będzie zainstalowane urządzenie pozostaje po stronie Zamawiającego system.
Ważną zaletą PPPW jest sposób montażu. Na wcześniej zamontowany uchwyt zakładamy urządzenie PPPW przykręcamy śruby mocujące, zakładamy kłodkę i wysyłamy komendę SMS włączającą urządzenie. Całość zajmuje niewiele czasu. Takie rozwiązanie pozwala na zmianę lokalizacji PPPW.
Budowa PPPW:
1.  Czujnik ultradźwiękowy lub radarowy.
2.  Programowalny modem pracujący pod kontrolą systemu Linux (Yocto).
3.  Zewnętrzna antena GSM.
4.  Przetwornik sygnałów analogowych i cyfrowych.
5.  Kontroler ładowania akumulatora z paneli fotowoltaicznych.
6.  Panel fotowoltaiczny 1x20W lub większy.
7.  Akumulator 17Ah lub większy.
8.  Elektronika w obudowie ochronnej IP-65 lub wyższej.
9.  Czujniki informujące o naruszeniu urządzenia.
10. Wyposażenie opcjonalne:
     a. Termometr zewnętrzny.
     b. Pomiar ciśnienia atmosferycznego.
     c. Czujnik deszczu.
     d. Obudowa IP-65 lub wyższe na akumulator.
     e. Moduł GPS wraz z anteną, który pozwala na lokalizację stacji i automatyczne wyświetlenie na mapie po jej przeniesieniu. GPS zwiększa szanse odnalezienia stacji w przypadku jej
         kradzieży.
11. Wszystko umieszczone w trwałej obudowie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm lub nierdzewnej o grubości 0,8 - 1,0 mm.

     Konstrukcja PPPW pozwala na modułową rozbudowę. Zwiększa to zakres funkcjonalności. Urządzenia pomiarowe zasilane są akumulatorem ładowanym przez panel fotowoltaiczny. Źródło to jest wystarczające jednakże modułowa budowa daje możliwość rozbudowy źródeł energii, pozwalając na zmiany formy zasilania np. zastosowanie turbiny wiatrowej lub przyłączenie stałego źródła zasilania. Można również zastosować rozwiązania bardziej rozbudowane, które pozwolą na sterowanie innymi urządzeniami podłączonymi np.: oświetleniem alarmowym czy kamerą.
     Modemy i przetworniki pozwalają przyłączyć praktycznie dowolne urządzenie dodatkowe niekoniecznie zlokalizowane w miejscu instalacji PPPW, które komunikuje się interfejsem UART, RS232, RS485 lub wyniki pomiarowe wysyła poprzez interfejs 4-20mA, 4-20mA HART, PT100.
Wszystkie te urządzenia można zintegrować w taki sposób, aby wskazania jednego determinowały pracę innych. Możemy zintegrować również Państwa urządzenia. Wystarczy, że otrzymamy z nich dane. Jeżeli zajdzie potrzeba możemy wyposażyć je w nasze modemy GSM/GPRS i oprogramować je tak, że będą przesyłały dane niezależnie od dotychczasowej komunikacji. Wymaga to dostępu do dokumentacji technicznej tych urządzeń a czasami nawet wsparcia producenta.

Przykład:
     System monitoruje poziom wody co 60 minut, stacja pogodowa wykrywa opad deszczu, podaje informacje do systemu a system przełącza PPPW w stan pomiaru co 5 min. Załóżmy też że po kilku pomiarach jeden z PPPW wykryje stan wysoki, wówczas system powinien przełączyć się w pomiar co 5 minut, ale jest już w tym stanie więc stan systemu pozostaje bez zmian. Fakt ten będzie istotny przy wyjściu systemu ze stanu pomiarowego co 5 min na pomiar co 60 min. Przejście nastąpi gdy spełnione zostaną warunki:
1. Stacja pogodowa poda sygnał o zakończeniu opadów.
2. Żadne PPPW nie będzie wskazywała stanu wysokiego lub wyższego.
3. Minie np. 3 godziny od przysłania powyższych informacji.

System monitoringu powodziowego dostarczany jest wraz z modułem systemu Alert-SMS, w którym wprowadzana jest konfiguracja i dane (nr telefonu, E-mail) osób uprawnionych do otrzymywania informacji z monitoringu powodziowego.
Automatyczne powiadomienia standardowo są konfigurowane dla 3 stopni z kaskadowym rozszerzeniem grupy osób otrzymujących powiadomienie. W skrócie polega to na przypisaniu stopnia powiadomienia do danego odbiorcy i co eliminuje nadmiar wysyłanych informacji.
Zasada wysyłania:
      - Przekroczenie stanu wysokiego - otrzymuje grupa stopnia 1,
      - Przekroczenie stanu ostrzegawczego - otrzymuje grupa stopnia 1 i 2,
      - Przekroczenie stanu alarmowego - otrzymuje grupa stopnia 1, 2 i 3.
     Alert-SMS Użytkownik może wykorzystywać również w inny sposób niż konfiguracja automatycznych ostrzeżeń o zagrożeniach powodziowych wykorzystując dołączaną pulę bezpłatnych SMS-ów, jaka dostarczana jest wraz z systemem. Opis systemu Alert-SMS znajdziecie państwo na stronie systemu www.alert-sms.pl
Rok założenia 2012

Poznaj nasze systemy.

International Information Group Copyright C 2011 by "Di-Bit"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@di-bit.pl